Polityka prywatności

Administrator Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Komunikado Jakub Szymanski z siedzibą w Ciechanowcu, ul Kozarska 20 ; NIP: 948-236-51-17 ,  (dalej jako: „Sklep”). Ze Sklepem można się skontaktować poprzez adres e-mail:biuro@pasza.eu, lub pisemnie: Komunikado, Jakub Szymański, ul.Kozarska 20, 18-230 Ciechanowiec.. Ze Sklepem można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania z rozporządzenia nr  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
(RODO)

Prawnie uzasadniony cel, jeśli występuje

Zarządzanie Kontem Klienta w sklepie internetowym Sklepu

Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

 

 

Realizacja łączącej Panią/Pana ze Sklepem umowy, w tym informowanie o zamówionych produktach, usługach, rozpatrywanie skarg, reklamacji, gwarancji, zwrotów

Przetwarzanie niezbędne jest do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy  (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie w jakim stroną umowy jest konsument przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)

 

Prowadzenie dokumentacji księgowo – podatkowej

Przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)

 

Ewentualne ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami

Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed zgłoszonymi roszczeniami w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, lub przed innymi organami państwowymi.

Prowadzenie działań marketingowych produktów i usług własnych bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej

Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność

Prowadzenie działań marketingowych produktów i usług własnych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w tym przesyłanie przez Sklep Newslettera

Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Ustawa prawo telekomunikacyjne)

 

 Odbiorcy danych

Administrator może przekazywać Pani/Pana dane wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak organy państwowe lub inne podmioty uprawione na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Spółce obowiązków, dostawcom usług IT, hostingu poczty, systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe, pocztowe lub kurierskie, finansowe, kancelariom prawnym (którzy świadczą usługi dla Sklepu). W przypadku, gdy wybierze Pani/Pan płatność poprzez system płatności elektronicznych, Pani/Pana dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności do pośrednika płatności.

Czas przechowywania danych

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w sklepie internetowym przez cały okres utrzymywania statusu zarejestrowanego Klienta, tj. do momentu aż zdecyduje się wyrejestrować. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez cały czas trwania umowy, tj. przez czas potrzebny m. in. do zarządzania zakupem nabytych produktów, usług, ewentualnych zwrotów towarów, skarg, reklamacji, oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z wyżej określonymi celami, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami.  W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – do momentu jej cofnięcia. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane będą przetwarzane dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Sklepu, Pani/Pana dane mogą być przez Sklep przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń + 1 rok licząc od końca danego roku kalendarzowego, w którym  nastąpiło przedawnienie.

Państwa Prawa

W związku z tym, iż Sklep przetwarza Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:

  • uzyskania dostępu do treści Państwa danych osobowych,

  • żądania sprostowania Państwa danych osobowych,

  • żądania usunięcia Państwa danych osobowych,

  • żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (których przetwarzanie opiera się na prawnie uzasadnionym interesie administratora),

  • przenoszenia danych osobowych (na których przetwarzanie wyraziliście Państwo zgodę lub które przetwarzane są na podstawie umowy),

  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody),

  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w razie uznania, iż przetwarzanie przez Sklep danych osobowych narusza przepisy RODO)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla zawarcia umowy, wykonania umowy, rozliczenia prowadzonej działalności. Niepodanie danych osobowych będzie wiązać się z niemożliwością zawarcia umowy, wykonania umowy, rozliczenia prowadzonej działalności.

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w celu utworzenia Konta Klienta, w celach marketingowych produktów i usług własnych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w tym przesyłania przez Sklep Newslettera jest Państwa zgoda. Mogą Państwo z łatwością cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Aby to zrobić proszę przesłać e-mail na adres: biuro@pasza.eu, lub pisemnie; Komunikado, Jakub Szymański, ul.Kozarska 20, 18-230 Ciechanowiec.